Образование:

1979-1982–завършил II Гимназия;
1982-1984-отбиване на военна служба в ГВ (гранични войски);
1984-1987-завършил Полувисш Институт специалност “Рехабилитация”;
1988-1994-завършил Медицински Университет гр.София – Факултет по „Медицина” – магистър по Медицина;
1994-1999-завъшил Медицнски Университет гр. София – Факултет по Дентална Медицина” – магистър по Стоматология;
2007-2010-завършил Медицински Университет-гр. Сифия, Факултет по „Обществено здраве” магистър по „ Обществено здраве и здравен мениджмънт”

Квалификации:

Завършил сам основен курс по обща медицина под егидата на “ФАР”.
Завършил съм основен курс по педагогика към МУ София.
Курс по имплантология, към Факултет по Дентална Медицина
2008 – защитена дисертация с научна степен „ДОКТОР” (РhD)
2010 – Пресъдено научно звание от ВАК – ДОЦЕНТ

Работа:

1994-НИСМП”Пирогов” травматология
1995 г. IVта “Работническа болница.-интернист
1995 г . “Клиника по пластична хирургия “ като ординатор към МУ София
1995г до 2010 работя като аситстент в катедра по Анатомия, хистология и ембриология в МУ София секция невроморфология.
2000г работя в 12-то ДКЦ в хирургичен стоматологичен кабинет.
2000г имам свидетелство за призната специалност по Анатомия,хистология и цитология
2000г . съм повишен от длъжност младши асистент в длъжност старши Асистент.
2003г. съм повишен от длъжност старши асистент в длъжност главен асистент.
2005 г. съм назначен като лекар-ординатор в клиника по спешна неврохирургия, отделение лицево-челюстна хирургия.На длъжност ½
2008 г. Защитен Докторат на тема: “Цитоархитектоника, ултраструктура, хистохимия и имуноцитохимия на ganglion trigeminale при човек и котка” и придобивам образователната и научна степен “Доктор”.

Научните ми интереси са в областта на: невроморфология, остеология, артрология, хистология, както в норма, така и патологичните працеси свързани с тях.

Основното направление на изследователската ми дейност е функционалната морфология на тригеминалната сетивна система.

Имам публикувани 7 монографии у нас. Автор и съавтор съм на 20 учебника и учебни помагала за студенти от медицински колеж „Йорданка Филаретова. Автор съм на повече от 190 научни труда в авторитетни наши и чуждестранни списания и 50 участия в научни медицински и стоматологични конгреси.

Имам доказани – 245 цитации от цитатна справка на ЦМБ-София с изх. № 275/19.09.2013 год.

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР съм на научното българско списание: „ЗДРАВЕ и НАУКА” към МУ-София; МК „Йорданка Филаретова” от 2010г.
Член съм на Редакционната колегия на Балканското списание по история на медицината „АСКЛЕПИЙ” от 2012г.

– ГЛАВЕН РЕДАКТОР съм на Българското научно online списание: http://www.scimagazine.org” от 2013г.
– ГЛАВЕН РЕДАКТОР съм на Балканското online научно списание: http://www.scimedbalkans.org от 2013г.

Участвал съм в организационните комитети за редица конгреси и научни прояви, проведени от Софийски университет, Българското анатомично дружество и МК „Йорданка Филаретова”.

Член съм на:
• Учените в България секция „Микробиология и вирусология”;
• Българското анатомично дружество;
• Българското дружество за невронауки;
• Българското патолого-анатомично дружество;
• Немското анатомично дружество „Anatomischen Gesellschaft”
Подпис: (Доц. д-р, д-р Д. Кръстев, мд, дмд, д.м.)

Имам над 100 научни публикации и презентации.